Antik-statik blister lýubkasynyň ýörelgesini we işleýşini bilmek isleýärsiňizmi?

Plasticönekeý plastmassa gaplar, käbir elektroniki önümlere zeper ýetirip bilýän plastmassanyň güýçli izolýasiýasy sebäpli statiki elektrik öndürmek gaty aňsat. Theanti-statik gülgüne gap adaty üýşmeleň çig malyna belli bir geçiriji gurşaw goşmak, gaplaýyş önümleriniň geçirijiligi bolar, statik elektrik öndürilmez.

Adatça, antistatiki çişiriji önümler diýlip atlandyrylýan 10-dan 11-e çenli güýçden 10-dan 11-e çenli güýç garşylygy bahasy bolan plastmassa önümlerine ýüzlenýäris; 10-dan 5-e çenli güýçden 10-dan 7-e çenli güýç güýji bolan plastmassa önümleri. Antistatiki çişiriji önümler hökmünde bellidir.

8H~`99F[919I{I1VX4}LLAT

Surfaceerüsti garşylyk gymmaty, adatça, goşulan geçiriji gurşawyň mukdaryna we hakyky ölçenen bahasyna esaslanýar. Mundan başga-da, anti-statik gülgüne önümler esasan paletler hökmünde ulanylýar we az mukdarda goşa çişirilen ýa-da iki gezek çişirilen gaplarda gaplanýar. Köplenç ulanylýan materiallara PS, PET, PVC we ş.m. girýär.

Anti-statik tarelka elektroniki bölekleri saklamak üçin iň oňat guraldyr. Çig malda ýörite polimer zynjyrlarynyň goşulmagy sebäpli, taýýar önüm statiki dargamak häsiýetlerini hemişelik saklap biler. Gowy mehaniki güýji we ýylylyga garşylygy, oňat täsir garşylygy, güýçli himiki garşylygy bar we daşky gurşaw, wagt we temperatura sebäpli anti-statiki öndürijiligini üýtgetmez.

Paletiň bu görnüşiniň esasy maksady statiki elektrik toguny ýok etmekdir we dolanyşygy ýüklemekde, gaplamakda, saklamakda we elektron enjamlarynda we önüm öndürmekde giňden ulanylýar. Şeýle hem bu pudakda statiki geçiriji tarelka diýilýär. Paletiň beýikligi, takyk elektron böleklerini saklamak üçin amatly 100 mm-den pesdir. Müşderiniň elektron bölekleriniň talaplaryna laýyklykda ululygy üçin dürli talaplar hem bar.

Anti-statik lýuboý, zarýadyň toplanmagyny we ýokary potensial tapawudyny döretmezligi üçin, obýektiň üstünde ýygnanan statiki zarýady netijeli çykaryp biler; önümçilik prosesinde elektron önümleriň zyýan derejesini ep-esli azaldyp, çykdajylary azaldyp, önümiň hilini we girdejisini ýokarlandyryp biler.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň