Antik-statik çişik lýubkasynyň nädip ýasalýandygy barada

Sanly tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen sanly önümler üçin ätiýaçlyk şaýlary pudagy barha meşhurlanýar we bu ätiýaçlyk şaýlaryny daşamak we dolanyşyk üçin ulanylýan anti-statik çişik läheňi ýetmezçilik edýän süýji çörege öwrüldi.

Şeýle-de bolsa, anti-statik blister materiallaryny ýasamagyň kynlygy sebäpli, anti-statik çişik lýubkalaryny öndürijileriň köpüsi diňe 108-den 1012-e çenli gaty ýönekeý anti-statik indeks öndürip biler we bu anti-statik täsir çyglylyga täsir eder we howadaky çyglylyk. Temperaturanyň täsiri anti-statiki täsiriň gowşamagyna ýa-da islendik wagt önüme zerur däl ýitgilere sebäp bolup biler.

Ilki bilen, çişik läheňiň anti-statik täsiriniň nädip gelýändigi barada gürleşeliň. Iki ýagdaýa bölünýär. Bularyň biri, çişirilýän matanyň ýüzüne anti-statik suwuklyk sepmekdir, bu bolsa çişik läheňiniň aç-açanlygyna täsir etmez. , Umumy aç-açan gülgüne gap-gaçlar daşyna pürkülýär, beýlekisi bolsa gurulýar, ýagny çişirilen listler ýasalanda, materiala anti-statik suwuklyk goşuň. Bu, köplenç gara ýa-da ak reňkli traý üçin ulanylýar, sebäbi ol aç-açan gülgüne görüner we aç-açanlyga täsir eder. -Öne anti-statiki täsir we ýaşaýyş nukdaýnazaryndan gurlan içerki daşky spreýden has köp, ýöne önümçilik prosesi daşarky spreýden has çylşyrymly.

On how an anti-static blister tray is made


Iş wagty: Noýabr-05-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň