Blister gaplamanyň esasy artykmaçlyklary ýüze çykaryldy!

Önümçilikde we durmuşda köplenç blister gaplamanyň ulanylyşyny görýäris, ýöne köp adam munuň blister gaplamadygyny bilenok. Manyöne köp adam gündelik durmuşda blister gaplamanyň ulanylyşynyň köp duş gelýändigini gördüler, näme üçin blister gaplamasy beýle meşhur? Blister gaplamanyň artykmaçlyklaryny we täsirlerini paýlaşyň.

 

Blister gaplamanyň artykmaçlyklaryndan biri: Blister gaplamada güýçli plastisit we gorag funksiýalary bar. Esasy wezipesiçişirilen gaplama önümleri, esasanam transport wagtynda, harytlaryň arasynda çaknyşmazlyk üçin goramakdyr. Blister gaplamak üçin ýörite panjara önümiň hereketini kynlaşdyryp biler we hatda gaty sport görnüşlerinde-de önümiň bitewiligini gorap biler. 

 

Blister gaplamanyň ikinji artykmaçlygy: blister gaplamasy ajaýyp ýasalýar we gaplamanyň estetiki täsirine eýe. Durmuşymyzda önümiň gaplanyşynyň gözelligini diňe bir ýokarlandyryp bilmän, önümiň hilini we derejesini has ýokary derejä çykaryp bilýän, gymmatly önümlere ýa-da sowgatlara gülli gaplamalara ýerleşdirmeli. 

 

Blister gaplamanyň üçünji artykmaçlygy: çişirilen gaplama antikorroziw, çydamly we gaýtadan ulanylýar. Şol önüm, köp gaplama çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edip bilýän, çişirilen gaplamany ulananyňyzdan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Önümleriň giň görnüşi üçin amatlydyr. Elektronika, iýmit, tehnika we beýleki komponentleriň hemmesini çişirilen gaplamak üçin gaplap bolýar. Zyýan bermek aňsat däl, bu meşhurlygynyň sebäplerinden biridir.

The main advantages of blister packaging are revealed!

Aboveokardaky üç artykmaçlykdan başga-da, blister gaplamanyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Ajaýyp aýdyňlygy we tekizligi we gowy görkeziş effekti bar.

2. Surfaceerüsti bezeg işleriniň ajaýyp ýerine ýetirilişi, ýerüsti bejergisiz çap edilip bilner, nagyşlary basmak aňsat, metal gaýtadan işlemek aňsat (wakuum metal örtük)

3. Gowy mehaniki güýji bar.

4. Kislorod we suw buglary üçin gowy päsgelçilik.

5. Gowy himiki garşylyk we dürli himiki maddalaryň eroziýasyna çydap bilýär.

6. Zäherli däl we ygtybarly arassaçylyk ukybyna eýedir. Iýmit, derman we lukmançylyk enjamlaryny gaplamak üçin ulanylyp bilner, gaplanan zatlary sterilizasiýa etmek üçin rentgen bolup biler.

7. Blister gaplamasy daşky gurşawy goramaga oňat uýgunlaşýar we ykdysady we amatly gaýtadan işlenip bilner; galyndylary ýakylanda daşky gurşawa zyýanly maddalar öndürilmez. Şeýle listler (ROSH) daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän ideal gaplama materialy hasaplanýar.


Iş wagty: 12-2021-nji noýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň