——————— TEHNIK HYZMAT ———————

Kingsmart, yhlasyň bir kompaniýanyň esasydygyna ynanýar. Yhlaslylygymyz her bir müşderiniň ynamyny gazandy.

Müşderilere hemişe ýokary derejeli önümler we hyzmatlar bilen üpjün edýäris. “Kingsmart” -yň ýokary hiliň nyşanydygy giňden ykrar edildi. Şeýle-de bolsa, hiç zat kämil däl. Haçan-da bir mesele ýüze çyksa, ýüzbe-ýüz bolarys we mümkin boldugyça gysga wagtda çözmek üçin elimizden gelenini ederis. Önümlerimizi has gowy bilýäris, şonuň üçin hiç haçan ynanmaýan önümlerimizi satmarys. Hiliň kompaniýanyň ýüregi bolandygyny aç-açan bilýäris, diňe ýokary hilli önüm ikisinde-de ýeňiş gazanmak mümkinçiligini gazanyp biler. müşderiler we kompaniýa.

Faktlardan hakykaty gözlemek kompaniýamyzyň özüni alyp baryş kodeksine öwrüldi we kompaniýanyň her bir işgärine täsir etdi. Kompaniýa öz işgärlerini müşderilere wepaly hyzmat etmäge, müşderileriň pikirleri we aladalary hakda pikirlenmäge we alada etmäge çagyrýar.

Tehnologiýa çalt ösýär, durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen önümlere bolan talaplar hem ýokarlanýar. Şonuň üçin artýan bazar islegini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek we öndürmek üçin innowasiýa tehnologiýasyny we dizaýnyny kabul etmelidiris. Bu önümlerimiziň artykmaçlygyny saklamagyň açarydyr.


Wada bermek üçin çäre göreris ——

Önümlerimiz elmydama ýokary hilli bolar.
Tehnologiýamyz hemişe tendensiýa ýolbaşçylyk eder.
Hyzmatymyz elmydama kanagatlanarly bolar
Işgärlerimiz elmydama siziň yhlasly dostlaryňyzdyr.

——————— Kwalifikasiýa ———————

——————— Işe kabul etmek ———————

birnäçe marketing işgärleri, kärler

1, 20 ýaşdan uly, kollej bilimi;
2, Howpsuzlyk pudagynda satuwda iki ýyldan gowrak tejribe;
3, bazaryň garaşsyz ösüşi we bazaryň habardarlygyny dolandyrmak;
4, Käbir satuw başarnyklary bilen özüne ynamly, şadyýan, çalt pikirlenmek;
5, Güýçli uýgunlaşma, öwreniş ukyby we köp işlemäge taýynlyk;


Işewür kömekçi, kärler:
1, Zenan, üçünji derejeli uçurymlaryň resmi okuw jaýlary. Bir ýyldan gowrak iş tejribesi.
2, Işewürlik prosesine düşüniň, çynlakaý işlemek.
3, Şadyýan, aragatnaşykda we has gowy utgaşdyrmakda ökde.
4, Güýçli hyzmat duýgusy we toparlaýyn işlemek ukyby.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň